ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα (Ομήρου 54, Αθήνα, ΤΚ 10672, τηλέφωνο 2103643224, emai: ekfrasi@ekfrasi.gr (εφεξής «Ευρωπαϊκή Έκφραση» ή «Οργανισμός»), ως Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, σχετικά με τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Για την συμμετοχή σας στις δράσεις που επιχειρούνται στον παρόντα ιστότοπο ο Οργανισμός συλλέγει όλες ή κάποιες από τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email

Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας διαβιβάζετε τη στιγμή που:

 • Συμπληρώνετε όλα ή μερικά από τα παραπάνω στοιχεία, στο πεδίο δράσης «Υπόγραψε το Διεθνές Έγγραφο Διαμαρτυρίας»

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι απαραίτητα για να μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το σκοπό μας, μέσω της καμπάνιας ενημέρωσης για τα προϊόντα ατμίσματος, ως εναλλακτική στο κάπνισμα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότιόταν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας μέσω της λειτουργίας «Στείλε mail σε έναν Ευρωβουλευτή» ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνετε οικειοθελώς και αποστέλετε διαδικτυακά μέσω της λειτουργίας αυτής ή μέσω οπτικοακουστικού περιεχομένου, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία επίσης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε νομίμως να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που με δική σας πρωτοβουλία καταχωρείτε σε μία από τις προαναφερθείσες δράσεις του παρόντος ιστοτόπου, υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Έκφραση, (ή από ειδικά εξουσιοδοτημένες τρίτες εταιρείες για λογαριασμό μας, π.χ. διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας ή συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες για την υλοποίηση και προώθηση της καμπάνιας) προκειμένου, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης, να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σας, σε όποια δράση επιλέξετε, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας συμμετοχής στην καμπάνια μας.

Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Οργανισμού μας , όπως για παράδειγμα, την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, ή τη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς αποτελεσματικότητας της καμπάνιας που επιχειρούμε.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε μια εργασία δημοσίου συμφέροντος ή για επιστημονικούς, ιστορικούς, ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχεται όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή «Στείλε mail σε έναν Ευρωβουλευτή», ή μέσω οπτικοακουστικού περιεχομένου) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται κυρίως ηλεκτρονικά για την υλοποίηση των δράσεων που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Έκφραση και στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή καθώς και την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, είτε μέσω της αποστολής e-mail σε έναν Έλληνα Ευρωβουλευτή, είτε μέσω της υπογραφής εγγράφου διαμαρτυρίας, με στόχο την ενημέρωση των Ευρωβουλευτών για το άτμισμα ως εναλλακτική στο κάπνισμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως για τη συγκεκριμένη δράση, ήτοι τη συμμετοχή σας στην καμπάνια ανάδειξης προϊόντων ατμίσματος, ως ένα λιγότερο βλαπτικό μέσο καπνίσματος, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης (διεξαγωγή της καμπάνιας) ή για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το νόμο για ζητήματα που τυχόν εγερθούν στο πλαίσιο της καμπάνιας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και, σε κάθε περίπτωση, κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα τους, εμποδίζοντας τη γνωστοποίηση ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, την τροποποίηση ή την καταστροφή τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις που προϋποθέτουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου ή εταιρείες τεχνικής υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες για την υλοποίηση και προώθηση της Καμπάνιας.

Οι τρίτοι που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες έχουν επιλεγεί προσεκτικά, είναι ειδικοί, ικανοί, αξιόπιστοι και προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ασφαλείας τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση έχει ορίσει τους εν λόγω τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή σε κάθε περίπτωση τους έχει ρητά εξουσιοδοτήσει για την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση. Επιπλέον ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης που προβλέπει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το κανονιστικό και εθνικό πλαίσιο αναφορικά με την σύννομη, διαφανή και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ο Οργανισμός θα ελέγχει περιοδικά ότι οι τρίτοι εκτελούν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους και ότι συμμορφώνονται με τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιείται μόνο προς χώρες οι οποίες εγγυώνται επαρκή προστασία στον ενδιαφερόμενο βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όταν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια δεν διατηρεί επαρκή πρότυπα προστασίας δεδομένων, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι μεταφορές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε τον χρήστη του παρόντος ιστοτόπου, ότι ο ισχύον ευρωπαϊκός κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και η σχετική εθνική νομοθεσία, τού παρέχουν ειδικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία και τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 22 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ. Συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή γίνεται για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε
 • για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε καθήκον δημοσίου συμφέροντος ή
 • για επιστημονικούς, ιστορικούς, ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Σε περίπτωση που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ορισμένες δραστηριότητες, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό για τον οποίο συναινέσατε, εκτός εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική νομική βάση για να δικαιολογηθεί η συνεχιζόμενη επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, οπότε θα σας ενημερώσουμε για αυτή την επεξεργασία.

Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να απευθύνετε γραπτώς το αίτημά σας στο E-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr. Επιπλέον, σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει ένας σύνδεσμος που σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μας και άλλων προωθητικών ενεργειών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς προκειμένου να έχετε πλήρη επίγνωση και να μπορείτε να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας δεν συνεπάγεται επιπλέον χρέωση, εκτός εάν συντρέχει ειδικότερη περίπτωση, η οποία προβλέπεται από τον Κανονισμό. Όπου μας επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Αν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε ειδικώς και αιτιολογημένα για τους λόγους της απόρριψης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δικαιολογείται ιδίως όταν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας και δεν υπάρχει άλλος βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε.
 • Τα δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
 • Είναι απαραίτητο να διαγραφούν τα δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει του νόμου ή
 • Αντικρούετε την επεξεργασία και δεν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας μας.

Θα μπορούσαμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις εξηγώντας σας πάντα το λόγο, όπως για παράδειγμα όταν υφίσταται και εκτελείται μεταξύ μας σύμβαση.
Όταν συμμορφωνόμαστε με ένα έγκυρο αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων, θα λάβουμε όλα τα εύλογα εφικτά βήματα για τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα αν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή να έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν έχουμε διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε για το αίτημά σας να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Σε περίπτωση άρσης τυχόν περιορισμών στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως από πριν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Εάν έχουμε διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε για τη διόρθωση, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Στην περίπτωση που δεν υλοποιήσουμε το αίτημά σας για κάποιο νόμιμο λόγο θα σας απαντήσουμε αιτιολογημένα σχετικώς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ παρόχων υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι είστε σε θέση να μεταφέρετε τα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς σε άλλο τρίτο μέρος. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή λογισμικού, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα. Εναλλακτικά, μπορούμε να μεταφέρουμε απευθείας τα δεδομένα για εσάς.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με τους παρακάτω τρόπους :

 • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Ομήρου 54, Αθήνα, ΤΚ 10672
 • Τηλεφωνικά, στον αριθμό 2103643224

Ενημερώνουμε επίσης τον χρήστη ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κανονισμού της ΕΕ, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία που σας αφορά παραβαίνει τον προαναφερθέντα Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: + 30-210 6475600
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr